Σενάριαέκθεσης:Ελληνικά

Σενάριαέκθεσηςστηνελληνικήγλώσσα(PDF)

Βορικόοξύ,τετραβορικάδινατρίου,οξείδιοβορίου,octaborateδινατρίου,βορικάκαλίου,μεταβορικάάλατανατρίου,πενταβορικόνάτριο
e 1:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηνεισαγωγή,μεταποίηση,εξευγενισμόκαισυσκευασίαβορικώναλάτων
依照:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηγενικήβιομηχανικήχρήσηβορικώναλάτωνμεαποτέλεσματηνπαρασκευήάλληςουσίας
e - 3:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηβιομηχανικήχρήσηβορικώναλάτωνστηνπαραγωγήκαταλυτώνπουπεριέχουντριοξείδιοτουδιβορίου
军医:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηγενικήτυποποίησηβορικώναλάτωνσεμείγματα
E-5:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηντυποποίησηβορικώναλάτωνσεαπορρυπαντικά
E-6:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηντυποποίησηβορικώναλάτωνσεβαφέςκαιεπιχρίσματα
e:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηντυποποίησηβορικώναλάτωνσεσυγκολλητικά
E-8:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηγενικήτυποποίησηβορικώναλάτωνσευλικά
E-9:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηγενικήβιομηχανικήχρήσηβορικώναλάτωνωςβοηθήματαμεταποίησηςσεδιεργασίεςκαιπροϊόντα
平台以及:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηβιομηχανικήχρήσηβορικώναλάτωνγιααυτοκαυστικοποίηση
E-11:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηγενικήβιομηχανικήχρήσηβορικώναλάτωνπουέχειωςαποτέλεσματηνενσωμάτωσηεντόςήεπάνωσεθεμελιώδημάζα
E-12:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηβιομηχανικήχρήσησυγκολλητικώνπουπεριέχουνενώσειςβορικώναλάτων
E-13:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηβιομηχανικήχρήσηβαφώνκαιεπιχρισμάτωνπουπεριέχουνενώσειςβορικώναλάτων
E-14:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηβιομηχανικήχρήσηβορικώναλάτωνκατάτηνπαραγωγήυαλοβάμβακα
e15汽油:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηβιομηχανικήχρήσηβορικώναλάτωνκατάτηνπαραγωγήγυαλιούανώτερωναλκαλίων
E-16:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηβιομηχανικήχρήσηβορικώναλάτωνκατάτηνπαραγωγήγυαλιούκατώτερωναλκαλίων
E-17:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηβιομηχανικήχρήσηβορικώναλάτωνκατάτηνπαραγωγήτριμμένουγυαλιού
E-18:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηβιομηχανικήχρήσηβορικώναλάτωνσεκλειστάσυστήματα
E-19:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηβιομηχανικήχρήσηβορικώναλάτωνσεπυρηνικούςσταθμούςμεαπελευθέρωσησεύδατα
E-20:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηβιομηχανικήχρήσηβορικώναλάτωνσεπυρηνικούςσταθμούςχωρίςαπελευθέρωσησεύδατα
E-21:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηγενικήβιομηχανικήεπεξεργασίααντικειμένωνμετεχνικέςλείανσηςχαμηλήςαπελευθέρωσης
E-23:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηγενικήχρήσηβορικώναλάτωνσεεφαρμογέςευρείαςδιασποράςμε100%απελευθέρωσησεύδατα
E-24:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιαχρήσηλιπασμάτωνπουπεριέχουνβορικάάλατασεεφαρμογέςευρείαςδιασποράς
E-25:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηγενικήχρήσηβαφώνκαιεπιχρισμάτωνπουπεριέχουνβορικάάλατασεεφαρμογέςευρείαςδιασποράς
E-26:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηγενικήχρήσητηςμόνωσηςκυτταρίνηςσεεφαρμογέςευρείαςδιασποράς
E-27:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηγενικήχρήσηαντικειμένωνπουπεριέχουνβορικάάλατασεεφαρμογέςευρείαςδιασποράςμεχαμηλήαπελευθέρωσηf
即使:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηγενικήχρήσηαντικειμένωνπουπεριέχουνβορικάάλατασεεφαρμογέςευρείαςδιασποράςμευψηλήαπελευθέρωση
HH-1:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνεπαγγελματικήχρήσηδισκίωνγιακολυμβητήρια
HH-2:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιαγενικέςδραστηριότητεςπαραγωγής-κλειστέςδιαδικασίεςκαισεσημαντικόβαθμόκλειστέςδιαδικασίεςσευψηλήθερμοκρασία
HH-3:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατονεξευγενισμόκαιτημεταποίησηβορικώναλάτων
HH-4:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηχρήσηαπορρυπαντικώνυφασμάτωνσεβιομηχανικόήεπαγγελματικόπεριβάλλον
HH-5:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηλιπαντικήάρδευσημεχρήσηυγρούβοριούχουλιπάσματος)
HH-6:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηβιομηχανικήεφαρμογήσυγκολλητικού
HH-7:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνεκκένωσησάκων(25 - 50公斤)σεδοχείαανάμειξης
HH-8:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνεκκένωσημεγάλωνσάκων(750 - 1500公斤)σεδοχείαανάμειξης
HH-9:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηναραίωσησυμπυκνώματοςρευστούμεταλλουργίας(金属加工液,MWF)μενερό
HH-10:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνμεταφοράβοριούχουλιπάσματοςυπόμορφήκόκκων
HH-11:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνβιομηχανικήχρήσηβαφώνκαιεπιχρισμάτων
HH-12:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηχρήσηδιαλυμάτωνκαθαρισμούσεβιομηχανικόήεπαγγελματικόπεριβάλλον
HH-13:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνπαρασκευήκαιεφαρμογήπυρίμαχωνμειγμάτων
HH-14:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηφόρτωσηβυτιοφόρωναυτοκινήτων
HH-15:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνεκφόρτωσηβορικώναλάτωναπόπλοία
HH-16:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνκλειστήπαραγωγήσεθερμοκρασίεςπεριβάλλοντος)
HH-17:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηνπαρασκευήλουτρούεπεξεργασίαςγιαγαλβανισμό,επιμετάλλωσηκαιάλληεπεξεργασίαεπιφανειών
HH-18:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνμεταφοράουσίαςήπαρασκευάσματοςαπό/σεδοχεία/μεγάλουςπεριέκτεςσεειδικέςεγκαταστάσεις
HH-19:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατησυσκευασίασεσάκους(25 - 50公斤)
HH-20:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατησυσκευασίασεμεγάλουςσάκους
HH-21:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιαγενικέςδραστηριότητεςσυντήρησης
HH-22:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνμεταφοράουσίαςσεμικρούςπεριέκτες
HH-23:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατημεταφοράυγρούβοριούχουδιαφυλλικούλιπάσματος)
HH-24:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηνβιομηχανικήχρήσησυλλιπασμάτωνσεμορφήπάσταςγιατηνεπίχρισηηλεκτροδίωνσυγκόλλησης/χαλκοκόλλησης
HH-25:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνεπαγγελματικήχρήσηβαφώνκαιεπιχρισμάτων
HH-26:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνεπαγγελματικήεφαρμογήσυγκολλητικού
HH-27:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατοδιασκορπισμόβοριούχουλιπάσματοςυπόμορφήκόκκων
HH-28:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνεφαρμογήυγρούβοριούχουλιπάσματος)
HH-29:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατονγαλβανισμό,τηνεπιμετάλλωσηκαιάλληεπεξεργασίατηςεπιφάνειαςμεταλλικώναντικειμένων
HH-30:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηχρήσηδιαλυμάτωνεμφανιστηρίουκαισταθεροποιητώνσεφωτογραφικέςεφαρμογές
HH-31:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατησυμπίεσηκαιδισκιοποίησησκονώνπουπεριέχουνβορικάάλατα
HH-32:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνεργασίασεεργαστήριο
HH-33:ΣενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηχρήσηMWFστηνκατεργασία
HH-34:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηλίπανσησεσυνθήκεςυψηλήςενέργειας
HH-35:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηνπαρασκευήπρωτογενούςδιαλύματος-φωτογραφικέςεφαρμογές
HH-36:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνεπαγγελματικήεγκατάστασημόνωσηςκυτταρίνης
HH-37:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνεπαγγελματικήεγκατάστασηγυψοσανίδων,σανίδωνκαιάλλωνπροϊόντων
HH-38:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατιςβιομηχανικέςδιαδικασίεςσύνθλιψηςκαιάλεσης
HH-39:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηβιομηχανικήχρήσηλειαντικών
HH-40:Σενάριοπεριβαλλοντικήςέκθεσηςγιατηνβιομηχανική/επαγγελματικήχρήσησυλλιπασμάτωνκατάτησυγκόλληση/χαλκοκόλληση
HH-41:Σενάριοεπαγγελματικήςέκθεσηςγιατηνεργασίασεαποθήκη

里约热内卢Tinto旗下的U.S. Borax公司在硼矿的供应和研究方面处于全球领先地位。硼矿是一种天然矿物,含有硼和其他元素。我们拥有1000名员工,在全球1700多个配送点为500家客户提供服务。全球对精炼硼酸盐的需求有30%来自我们位于加州布雷顿的世界级矿场,布雷顿位于洛杉矶东北方向约100英里处。了解更多关于里约热内卢Tinto。