Сценарии на експозиция: български

Сценарии за експозиция на български език (pdf)

Борнакиселина,динатриевитетраборати,бореноксид,динатриевоктаборат,калиевборат,натриевметаборат,натриевпентаборат
e 1:Сценарийзаоколнатасредапривнос,производство,преработкаипакетираненаборати
依照:Сценарийзаоколнатасредапригенеричнапромишленаупотребанаборатизаполучаваненадруговещество
e - 3:Сценарийзаоколнатасредаприпромишленаупотребанаборативпроизводствотонакатализатори,съдържащидиборентриоксид
军医:Сценарийзаоколнатасредапригенеричноформулираненаборативсмеси
E-5:Сценарийзаоколнатасредаприформулираненаборативдетергенти
E-6:Сценарийзаоколнатасредаприформулираненаборативбоиипокрития
e:Сценарийзаоколнатасредаприформулираненаборативлепила
E-8:Сценарийзаоколнатасредапригенеричноформулираненаборативматериали
E-9:Сценарийзаоколнатасредапригенеричнапромишленаупотребанаборатикатопомощнисредствазаобработкавпроцесиипродукти
平台以及:Сценарийзаоколнатасредаприпромишленаупотребанаборатизаавтоматичнокаустифициране
E-11:Сценарийзаоколнатасредапригенеричнапромишленаупотребанаборати,водещадовключваневиливърхуматрица
E-12:Сценарийзаоколнатасредаприпромишленаупотребаналепила,съдържащиборати
E-13:Сценарийзаоколнатасредаприпромишленаупотребанабоиипокрития,съдържащиборати
E-14:Сценарийзаоколнатасредаприпромишленаупотребанаборативпроизводствотонастъкленавата
e15汽油:Сценарийзаоколнатасредаприпромишленаупотребанаборативпроизводствотонависокоалкалностъкло
E-16:Сценарийзаоколнатасредаприпромишленаупотребанаборативпроизводствотонанискоалкалностъкло
E-17:Сценарийзаоколнатасредаприпромишленаупотребанаборативпроизводствотонафрити
E-18:Сценарийзаоколнатасредаприпромишленаупотребанаборативзатворенисистеми
E-19:Сценарийзаоколнатасредаприпромишленаупотребанаборативатомниелектроцентралисотделяневъвводата
E-20:Сценарийзаоколнатасредаприпромишленаупотребанаборативатомниелектроцентралибезотделяневъвводата
E-21:Сценарийзаоколнатасредапригенеричнапромишленаобработканаизделиясабразивнитехники(нискастепеннаотделяне)
E-22:Сценарийзаоколнатасредапригенеричнаупотребанаборативлабораториикатоаналитиченреактив
E-23:Сценарийзаоколнатасредапригенеричнаширокоразпространенаупотребанаборатисотделяненав100%ъвводата
E-24:Сценарийзаоколнатасредаприширокоразпространенаупотребанаторов,есъдържащиборати
E-25:Сценарийзаоколнатасредаприширокоразпространенаупотребанабоиипокрития,съдържащиборати
E-26:Сценарийзаоколнатасредапригенеричнаширокоразпространенаупотребанацелулознаизолация
E-27:Сценарийзаоколнатасредапригенеричнаширокоразпространенаупотребанаизделия,съдържащиборатиснискастепеннаосвобождаване
即使:Сценарийзаоколнатасредапригенеричнаширокоразпространенаупотребанаизделия,съдържащиборатисвисокастепеннаосвобождаване
HH-1:Сценарийзапрофесионалнотоизползваненатаблеткизаплувнибасейни
HH-2:Сценарийзапрофесионалнопровежданенаобщипроизводственидейности——затворенипроцесиидоголямастепензатворенипроцесипривисокатемпература
HH-3:Сценарийзапрофесионалнорафиниранеипреработканаборати
HH-4:Сценарийзапрофесионалнаупотребатанаперилнипрепаративпромишленосттаиливпрофесионалнасреда
HH-5:Сценарийзапрофесионалнаупотребанатечниборс——ъдържащиторове
HH-6:Сценарийзапрофесионалнапромишленаупотребаналепило
HH-7:Сценарийзапрофесионалнотоизпразваненачували(25 - 50кг)всмесителнисъдове
HH-8:Сценарийзапрофесионалноизпразваненаголемичували(750 - 1500年кг)всмесителнисъдове
HH-9:Сценарийзапрофесионалноразрежданенаконцентратнаметаленработенфлуидсвода
HH-10:Сценарийзапрофесионалнопрехвърляненаборс——ъдържащигранулираниторове
HH-11:Сценарийзапрофесионалнатапромишленаупотребанабоиипокрития
HH-12:Сценарийзапрофесионалнаупотребанапочистващиразтворивпромишленосттаиливпрофесионалнасреда
HH-13:Сценарийзапрофесионалноприготвянеинанасяненаогнеупорнисмеси
HH-14:Сценарийзапрофесионалнопълнененаавтоцистерни
HH-15:Сценарийзапрофесионалноразтоварваненаборатиоткораби
HH-16:Сценарийзапрофесионалензатворенпроизводственцикълпринормалнатемпературанаоколнатасреда
HH-17:Сценарийзапрофесионалнотоподготвяненаваназапоцинковане,зананасяненагалваничнопокритиеизадругвидповърхностнотретиране
HH-18:Сценарийзапрофесионалентрансфернавеществоилипрепаратот/всъдов/еголемиконтейнеривспециалнисъоръжения
HH-19:Сценарийзапрофесионалноопакованевчували(25 - 50кг)
HH-20:Сценарийзапрофесионалноопакованевголемичували
HH-21:Сценарийзапрофесионалноизвършваненаобщидейностипоподдръжката
HH-22:Сценарийзапрофесионалентрансфернавеществовмалкиконтейнери
HH-23:Сценарийзапрофесионалентрансфернаборс——ъдържащтечентор
HH-24:Сценарийзапрофесионалнапромишленаупотребанапастообразенфлюсзананасяневърхуелектродизазаваряванс/епояване
HH-25:Сценарийзапрофесионалнаупотребанабоиипокрития
HH-26:Сценарийзапрофесионалнаупотребаналепила
HH-27:Сценарийзапрофесионалнаупотребанагранулираниборс——ъдържащиторове
HH-28:Сценарийзапрофесионалнаупотребанатечниборс——ъдържащиторове
HH-29:Сценарийзапрофесионалнопоцинкован,енанасяненагалваничнопокритиеизадругвидповърхностнотретираненаметалниизделия
HH-30:Сценарийзапрофесионалнаупотребанапроявителиификсиращиразтворизафотографскицели
HH-31:Сценарийзапрофесионалнопресованеитаблетираненапрахообразнивещества,съдържащиборати
Hh-32: Сценарий за работа в лаборатория
HH-33:Сценарийзаупотребанаметалниработнифлуидипримашиннаобработка
HH-34:Сценарийзапрофесионалногресиранепривисокоенергийниусловия
HH-35:Сценарийзапрофесионалноприготвяненаизходенразтворзафотографскицели
HH-36:Сценарийзапрофесионаленмонтажнацелулознаизолация
HH-37:Сценарийзапрофесионалeнмонтажнагипсокартон,картонидругипродукти
HH-38:Сценарийзапрофесионалнопровежданенапромишленипроцесипотрошенеисмилане
HH-39:Сценарийзапрофесионалнатапромишленаупотребанаабразив。и
HH-40:Сценарийзапромишлен/парофесионалнаупотребанафлюсовепризаваряван/еспояване
Hh-41: Сценарий за работа в склад

美国硼砂是里约热内卢Tinto公司的一部分,在硼酸盐的供应和科学方面处于全球领先地位。硼酸盐是一种含有硼和其他元素的天然矿物。我们拥有1000名员工,在全球1700多个配送地点为500家客户提供服务。我们的世界级硼矿供应了全世界30%的精炼硼酸盐需求,硼矿位于加州,洛杉矶东北约100英里处。了解更多关于里约热内卢Tinto。